Home > Over de arbocatalogus
 

Over de arbocatalogus

Aanleiding
De Arbowet is per 1 januari 2007 gewijzigd. In de nieuwe wet krijgen werkgevers en werknemers meer verantwoordelijkheid voor het arbobeleid. De overheid stelt wel doelvoorschriften vast. Dat is het (minimale) niveau van bescherming dat bedrijven moeten bieden aan de werknemers, zodat zij veilig en gezond kunnen werken. Deze doelvoorschriften worden zoveel als mogelijk concreet beschreven in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling.

Om invulling te geven aan deze doelvoorschriften heeft de Nederlandse Schoenmakers Vereniging (NSV) in overleg met werkgevers en werknemers gekozen om de volgende prioritaire risico's uit te werken in een arbocatalogus, namelijk:
  • Toxische stoffen met de nadruk op stof en oplosmiddelen;
  • Fysieke belasting;
  • Geluid;
  • Machineveiligheid;
  • Sociale veiligheid.

De risico's kwamen als prioritaire risico's voort uit de volgende onderzoeken:
  • Handboek functiewaardering schoentechniek, 2002;
  • RI&E Schoenherstellers, 2007;
  • Eindrapportage VASt-Actieplan voor de schoenherstelsector en de Maat- en Orthopedische Schoenmakerijen (Schoentechniek);
  • Schoentechniek veilig.nl, 2007.

De looptijd van deze arbocatalogus loopt tot 2013

Doel
Het doel van de arbocatalogus is om gezondheidsschade bij werknemers te voorkomen en uitval van medewerkers binnen de branche door te grote fysieke belasting (nog) verder terug te dringen.
 
Juridische status van een arbocatalogus
Een arbocatalogus heeft de instemming van zowel werkgevers- als werknemerspartijen. De Arbeidsinspectie zal zich bij handhaving mede baseren op de inhoud van de catalogus. Daarom toetst de Arbeidsinspectie de inhoud van de arbocatalogus. Als deze (marginale) toetsing positief is, heeft de Arbocatalogus de status van de arbobeleidsregels. Deze komen dan te vervallen. In de praktijk is het mogelijk om de Arbocatalogus niet te volgen (het is immers evenals de beleidsregels geen wetgeving), maar dan zal door het individuele bedrijf moeten worden aangetoond dat de gevolgde werkwijze tenminste hetzelfde beschermingsniveau biedt als de branchecatalogus.
 
 
laatste wijziging: 07-10-2009