De eerste barricade tegen ongewenste bezoekers zijn duidelijke huisregels. Ze maken duidelijk dat ongewenst gedrag niet getolereerd wordt in de winkel en werken daarmee preventief.
Het vooraf verlenen van toestemming voor tassencontrole, het beperken van de toegang van (hinderlijke) groepen; het mag allemaal en er mogen mensen op aangesproken worden. Voorwaarde is wel dat de huisregels duidelijk zichtbaar zijn gemaakt bij de ingang van de winkel. Een klant die de winkel betreedt, accepteert stilzwijgend de voorwaarden. Huisregels vormen op die manier een afspraak tussen u en de klant.
Met de 'Bouwdoos huisregels' kan een complete set huisregels voor de winkel worden samengesteld. De bouwdoos is toegankelijk via www.hbd.nl/Huisregels-op-maat.html.
Ook voor de medewerkers zijn huisregels van belang. Huisregels bieden hen houvast en duidelijkheid wat wel en niet getolereerd wordt in de winkel. Zorg dat iedereen bekend is met de huisregels en maak onderling afspraken hoe hiermee wordt omgegaan.
Wat wordt er gedaan als iemand zich niet aan de regels houdt?
Als iemand zich niet aan uw regels houdt, worden de volgende stappen ondernomen:
• Spreek de persoon in kwestie aan en wijs hem of haar niet op het gedrag, maar op de desbetreffende huisregel. Dit wekt minder agressie op.
• Als degene dan nog niet mee wil werken, vraagt u hem of haar de winkel te verlaten met een duidelijke vermelding van de reden waarom u dit vraagt. Dit is de eerste sommatie.
• Weigert de persoon na drie sommaties de winkel te verlaten dan is er sprake van huisvredebreuk. Dat is een strafbaar feit. U bent dan bevoegd de klant, die nu verdachte is geworden, aan te houden. U belt dan direct de politie (alarmnummer 112)
• Tot slot heeft u de mogelijkheid een winkelverbod op de leggen aan degene die zich niet aan de huisregels houdt.