Lees meer

Op grond van de Arbowet dient de werkgever binnen het algemenearbeidsomstandighedenbeleid een beleid te voeren dat gericht is op het beschermen van werknemers tegen agressie & geweld en tegen de nadelige gevolgen daarvan.

Voor de aanpak van overtredingen op het terrein van agressie en geweld, zijn de volgende beleidsregels van belang:
aspecten van arbobeleid; beleid voeren tegen agressie en geweld
inventarisatie en evaluatie van risico’s; opmaken RI&E
inventarisatie en evaluatie van risico’s; opmaken PvA
Het opstellen van een protocol, waarin wordt beschreven, hoe medewerkers bij hun taakuitvoering agressief gedrag van klanten (bewoners, leerlingen, cliënten, patiënten enz.) kunnen voorkomen. Hoe zij met agressief gedrag moeten omgaan, hoe zij bij agressief gedrag kunnen interveniëren en zonodig hulp kunnen inroepen en hoe zij agressie- of geweldsincidenten dienen te melden.

Het aanbieden van een gerichte training in het omgaan met agressie en geweld aan medewerkers die bij hun taakuitvoering regelmatig geconfronteerd worden met agressie en geweld. In deze training wordt in elk geval aandacht besteed aan de mogelijkheden en geoefend in de vaardigheden, om incidenten te voorkomen, om incidenten te beheersen en om de gevolgen van een incident te beperken. Om aan deze onderdelen voldoende aandacht te kunnen schenken, dient een dergelijke training uit minimaal vier dagdelen te bestaan.
Tevens worden met een bepaalde regelmaat vervolgtrainingen aangeboden.

Het treffen van technische en bouwkundige voorzieningen, waarmee incidenten kunnen worden voorkomen dan wel worden beperkt of die incidenten beter beheersbaar maken.
Hierbij valt te denken aan allerlei aanpassingen aan de fysieke werkomgeving, zoals afscherming van de werknemer, duidelijke vluchtroutes, goede bewaking en sluiting van toegangsdeuren, communicatiemiddelen, camerabewaking, enz.

Het treffen van personele en organisatorische maatregelen, waardoor incidenten kunnen worden voorkomen dan wel beter beheerst kunnen worden. Te denken valt aan het vaststellen en garanderen van een personele minimumbezetting voor bepaalde risicovolle taken, locaties of werktijden of het inhuren van beveiligingspersoneel.

Medewerkers, die werken zonder collega’s in de nabijheid en die een reëel risico lopen omgeconfronteerd te worden met agressie en geweld, moeten over een alarmeringssysteem beschikken, waarmee ze indien nodig direct en op eenvoudige wijze alarm kunnen slaan. De hieraan gekoppelde alarmeringsprocedure dient zodanig te zijn, dat er snelle en adequate assistentie door bijvoorbeeld leidinggevenden, collega’s, beveiligingspersoneel of politie geboden kan worden.

Het opzetten en invoeren van een procedure voor het melden, registreren en analyseren van agressie- en geweldsincidenten, op grond waarvan verbeteringen kunnen worden ingevoerd.
Hierbij dient voor het personeel duidelijk te zijn, wat wel en niet onder agressie- en geweldsincidenten wordt verstaan. Over de resultaten van bedoelde analyse en de daaruit voortvloeiende acties dient terugkoppeling plaats te vinden naar de melders.

Het vaststellen van een opvangregeling, voor medewerkers, die het slachtoffer zijn geworden van agressie en / of geweld. In deze regeling wordt vastgelegd, hoe door of namens de leiding aan slachtoffers eerste opvang wordt geboden na een agressie-incident, hoe door de leiding ondersteuning wordt gegeven aan slachtoffers en hoe de eventuele nazorg aan slachtoffers is geregeld, in het geval van verwerkingsproblemen.
Bij het bieden van ondersteuning kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: vergoeden van geleden schade, aanspreken van de dader, stimuleren van het doen van aangifte bij de politie in het geval van een strafbaar feit, tijdelijk aangepaste werkzaamheden aanbieden, enz.

Werknemers, die geconfronteerd kunnen worden met agressie en geweld, worden periodiek voorgelicht over de daaraan verbonden risico’s en de daarop gerichte maatregelen en procedures. Dit laatste betreft dus onder andere voorlichting over het agressie- en geweldsprotocol, de meldingsprocedure, de trainingsmogelijkheden, de technische, bouwkundige, personele en organisatorische maatregelen, het alarmeringssysteem en de opvangregeling. Ook worden incidenten, die hebben plaatsgevonden, nabesproken.
De werkgever toetst minimaal één maal per jaar het beleid met betrekking tot agressie en geweld aan de ervaringen die daarmee zijn opgedaan. Dit om te komen tot verbeteringen in de maatregelen, die met betrekking tot dit risico zijn te treffen.”
 
laatste wijziging: 15-10-2009